Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Można już składać wnioski w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Wnioski należy przesłać na adres:
Wydział Polityki Społecznej PUW w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
(z dopiskiem na kopercie: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”) lub złożyć osobiście.

Terminy naboru:
• gmina/powiat składa wniosek do wojewody (załącznik nr 1 do programu)
– moduł I ‒ od 4 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021r
• moduł II ‒ od 4 maja 2021 r. do 30 września 2021r.

Wojewoda przekazuje listę rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do programu)
• modułu I ‒ do 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do wojewody)
• moduł II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu

Termin rozpatrzenia wniosków
Ostateczne zatwierdzenie wniosków należy do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
• moduł I oraz moduł II ‒ w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku od wojewody.

Szczegółowe informacje:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne