Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

ul. Elbląska 54/60

80-724 Gdańsk

 

ogłasza nabór nr 3/2021 na wolne stanowisko urzędnicze:

od starszego księgowego do starszego inspektora wymiarze 1 etatu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

 • prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń za pracę wykonywaną w oparciu o umowę o pracę i inne umowy cywilno-prawne,
 • obsługa programu kadrowo-płacowego,
 • obsługa programu PŁATNIK,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń w pełnym zakresie,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń z ZUS,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń nienależących do wynagrodzeń,
 • sporządzanie wykazów wynagrodzeń, potrąceń i innych świadczeń nienależących do wynagrodzeń w celu przygotowania przelewów,
 • sporządzanie informacji PIT-11, PIT-40, sprawozdań do GUS,
 • całokształt prac związanych z naliczaniem i rozliczaniem składek ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia za pracę dla pracowników Straży Miejskiej oraz druków ZUS,
 • uzgadnianie zapisów operacji na kontach 229, 231,
 • sporządzanie załączników do sprawozdań finansowych wynikających z zakresu prowadzonych spraw,
 • sporządzanie analiz związanych z wynagrodzeniami w Straży Miejskiej,
 • przygotowywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

2. Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • umowę o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 3771 zł do 4290 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
 • dodatek za staż pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”,
 • system nagród,
 • nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przewidywany termin zatrudnienia nie później niż od sierpnia 2021 r.

3. Wymagania niezbędne:

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • staż pracy: 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim,
 • wymagane doświadczenie: 5 lat pracy na podobnym stanowisku w firmie zatrudniającej przynajmniej 50 osób,
 • znajomość programu SAGE Symfonia Kadry i Płace;
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej lub pokrewne mające związek z ww. zakresem zadań,
 • znajomość Kodeksu pracy oraz Ustaw: o strażach gminnych, o pracownikach samorządowych oraz o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • kompetencje osobowościowe: rzetelność, terminowość oraz poczucie odpowiedzialności,
 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem.

5. Warunki pracy:

 • praca biurowa w siedzibie Straży Miejskiej,
 • praca w systemie równoważnym, rozkład jednozmianowy, przeciętnie 40 godzin w tygodniu, możliwość wydłużenia czasu pracy do 12 godzin dziennie,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner),
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
 • kontakt z klientem.

6. Wymagane dokumenty: 

Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć:

 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 3/2021 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 02.07.2021 do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60; oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 3/2021 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 02.07.2021 do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP; w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 3/2021 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 02.07.2021 do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., załączając skany wymaganych dokumentów; w tytule umieścić informację: „Nabór nr 3/2021 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 02.07.2021 do godz. 23.59,
 • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl, załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów - do dnia 02.07.2021 r. do godz. 23.59.

UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11.

2. Osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.

4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).

5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:

 • Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników;
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
 • Usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz przez e-mail zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów w terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.

8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.

9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl