Urząd Wojewódzki podaje: Aktualne dane o bezdomności w Pomorskiem
W naszym regionie, w świetle ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ujawniono aktualne dane dotyczące kryzysu bezdomności. W lutym tego roku zliczono w Pomorskiem 4 575 osób dotkniętych tym problemem, wśród których znaleźli się zarówno dorośli, jak i dzieci. To ważne społecznie dane, które rzucają światło na skomplikowaną sytuację w regionie.
  • Badanie objęło 4 575 osób, w tym 1 142 kobiety, 651 dzieci oraz 2 782 mężczyzn.
  • Wśród badanych 2 921 posiada polskie obywatelstwo, a 1 383 to obywatele Ukrainy, co podkreśla międzynarodowy wymiar problemu.
  • Osoby bezdomne najczęściej wskazywały na uzależnienia i konflikty rodzinne jako główne przyczyny swojej sytuacji.
  • Zapotrzebowanie na pomoc skupia się głównie wokół zapewnienia mieszkania, wsparcia finansowego oraz schronienia.

Wyniki badania ilustrują, że problem bezdomności dotyka szerokiego spektrum osób, od dzieci po seniorów, a przyczyny tej sytuacji są wielowymiarowe. Najczęściej wskazywanymi powodami, dla których ludzie tracą dach nad głową, są uzależnienia (23%), konflikty rodzinne (20%) oraz eksmisje (11%). Taki obraz sytuacji wymaga zintegrowanych działań na wielu frontach, by skutecznie przeciwdziałać bezdomności oraz wspierać osoby w niej znalazłe się.

Wśród osób bezdomnych, które wzięły udział w badaniu, znaczącą część stanowią obywatele Ukrainy, co świadczy o tym, jak ważne jest uwzględnienie grupy migrantów w planowaniu polityki społecznej i pomocy socjalnej. Grupa ta została objęta szczególnym wsparciem, aby zapobiec pełnowymiarowemu kryzysowi bezdomności.

Analiza danych dotyczących czasu trwania kryzysu bezdomności pokazuje, że problem ten dotyka osób na różnych etapach życia, z czego największą grupę stanowią osoby w wieku od 41 do 60 lat (36%) oraz seniorzy powyżej 60. roku życia (30%). Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że starsze osoby są bardziej narażone na negatywne skutki życia bez stałego miejsca zamieszkania.

Obraz pomocy, z której korzystają osoby bezdomne, wskazuje na istotną rolę schronień i punktów wydawania posiłków, jednak wciąż duża część osób (10%) nie korzysta z żadnej formy wsparcia. Wyraźne jest, że potrzebne jest dalsze zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza w kontekście zapotrzebowania na mieszkania, wsparcie finansowe oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Badanie to nie tylko rzuca światło na skomplikowaną sytuację osób bezdomnych, ale także stanowi ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia ich potrzeb i wyzwań. Pozwala to na lepsze planowanie działań pomocowych i interwencyjnych, skierowanych na pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Urząd Wojewódzki