Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa. Jeżeli chcemy definitywnie zakończyć nasze małżeństwo, konieczne jest przeprowadzenie sprawy przed sądem. Aby sędzia mógł orzec o ustaniu pożycia małżeńskiego, niezbędne będzie złożenie stosownego pozwu o rozwód.

 

Jak go przygotować?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania małżonków. Koszt wpisu sądowego wynosi 600zł, kwotę tą można opłacić bezpośrednio w kasie, bądź za pośrednictwem przelewu. Obowiązek przygotowania pozwu ciąży na powodzie, czyli osobie, która żąda rozwodu. Musi mieć on formę pisemną, zawierając kilka wymaganych elementów:

  • nazwę sądu, do którego jest kierowany wniosek,
  • wskazanie powoda i pozwanego, wraz z ich adresami i numerami PESEL,
  • tytuł pisma z zaznaczeniem, czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania, kto spowodował rozpad małżeństwa. W przypadku pozwu bez orzekania o winie, rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie.
  • żądania powoda – w tym punkcie powinniśmy opisać, kto jest winny rozpadu małżeństwa, oraz zaznaczyć, czy chcemy, by sąd orzekał o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Warto tu także podkreślić, kto powinien zostać obciążony kosztami procesu, oraz ewentualnie poprosić o zwolnienie z kosztów sądowych.
  • uzasadnienie pozwu – musimy określić przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego, załączając posiadane dokumenty, takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci, czy potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej. Możemy tu wskazać świadków, oraz wymienić, które elementy majątku należą do poszczególnych stron postępowania. Jeżeli w małżeństwie były wspólne dzieci, warto zawrzeć ewentualny wniosek o alimenty, bądź ustalenie, kto ma sprawować opiekę nad małoletnimi.
  • na końcu nie wolno zapomnieć o własnoręcznym podpisie powoda bądź prawnika, będącego jego reprezentantem.

Im więcej zagadnień ustalimy i zawrzemy w naszym pozwie o rozwód, tym szybciej uda nam się otrzymać sądowe orzeczenie o rozpadzie małżeństwa. Jeżeli chcemy pominąć etap mediacji, warto zawrzeć tą informację w punkcie z naszymi żądaniami – pozwoli to dodatkowo przyspieszyć przebieg postępowania. Przygotowanie dokumentu i doprowadzenie sprawy do szczęśliwego finału można zlecić adwokatowi lub radcy prawnemu. W tym przypadku pierwszym krokiem jest odszukanie specjalisty i analiza oferty typu http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/ oraz kontakt w celu umówienia pierwszego spotkania.